Det kollegiala lärandets effekter

Jag vill här ta upp en långsiktig effekt av kollegialt lärande. Det handlar om läraryrkets utveckling och det som kallas professionalisering. Sedan länge finns en debatt om ifall läraryrket kan räknas som en profession. Här finns några olika definitioner på vad en profession är, men i stora drag kan man säga att en profession ska ha … Fortsätt läsa Det kollegiala lärandets effekter

Annonser

Kollegialt lärande är förändring

Minns ni Angela som jag berättade om i del 1? Vad är det som gör att hon har svårt att förändra sin situation? En sak är att hon undervisar utifrån några grundläggande principer som är outtalade och som grundar sig mest på ett par favoritlärare som Angela själv hade när hon gick i grundskolan. Den … Fortsätt läsa Kollegialt lärande är förändring

Det här är INTE kollegialt lärande, del 4/4

I arbetslaget X finns flera personer, alla med sin uppsättning värderingar och föreställningar om vad det är man gör när man arbetar. Dessa uppfattningar är oftast osynliga och outtalade, även för personerna själva. Man lever och verkar i stora drag så att säga automatiskt, utan att behöva göra våld på sina grundläggande uppfattningar. I det aktuella … Fortsätt läsa Det här är INTE kollegialt lärande, del 4/4

Det här är INTE kollegialt lärande, del 3/4

Mitt tredje exempel är en lärare som heter Nadia. Hon är också ambitiös och har gått flera pedagogikkurser på universitetet, parallellt med arbetet. Under sina studier har hon fått många tillfällen att reflektera över sin egen undervisning och hon upplever att det har givit henne nya möjligheter att förändra sin undervisning utifrån sina nya kunskaper. … Fortsätt läsa Det här är INTE kollegialt lärande, del 3/4

Reflektioner kring systematiskt kvalitetsarbete i skolan

   Ett systematiskt kvalitetsarbete går i korta drag ut på att huvudmannen eller skolenheten identifierar områden som man behöver utveckla och som kan relateras till nationella mål för skolan. Man undersöker och analyserar området för att sedan genomföra förändringar och utvärderar till sist resultatet i förhållande till målen. För en enskild lärare kan det dock … Fortsätt läsa Reflektioner kring systematiskt kvalitetsarbete i skolan